etusivulle

SUOMEN EKOAUTOILIJAT RY

                                 EDISTÄMME UUSIUTUVIEN ENERGIALÄHTEIDEN HYÖDYNTÄMISTÄ                    

 Suomen Ekoautoilijat ry toimii edistääkseen uusiutuvien energialähteiden käyttöä liikenteen polttoaineena.  Yhdistyksen toiminta on suuntautunut pääasiassa puuperäisten polttoaineiden hyödyntämiseksi liikenteen polttoaineena kaasutustekniikkaa hyväksi käyttäen. Ekoautoilijat haluavat esimerkillään näyttää, että myös liikenteessä on olemassa vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille. Tarkoituksena ei ole vastustaa autoilua tai auton käyttöä, vaan etsiä uusiutuvia energialähteitä ympäristöä kuormittavien ja uusiutumattomien fossiilisten energialähteiden tilalle.

  Ekoautoilijoiden mielestä liikenteen verotusta tulisi siirtää enemmän auton omistamisesta auton käyttöä koskevaksi. Kiinteistä vuotuisista veroista tulisi luopua ja verotuksen tulisi kohdistua enemmän fossiilisiin polttoaineisin. Fossiilisten energialähteiden verotuksen tuottoja olisi ohjattava uusiutuvien energialähteiden käytön tukemiseen.  Liikenneympäristö on rakennettu maaöljypohjaisten polttoaineiden varaan. Myös liikenteen päästömääräykset on säädetty öljypohjaisten polttoaineiden ehdoilla. Normeissa ei oteta huomioon energialähteen uusiutuvuutta tai hiilidioksidipäästöjä. Uusiutuvien energialähteiden käytön suoranaisena esteenä eivät ole yksin tekniikka, vaan myös puuttuvat normit ja epäselvä ja kohtuuton verotus koko EU -alueella.  Näiden tarkoitusten saavuttamiseksi Ekoautoilijat ry toimii ensisijaisesti yhteiskunnallisena vaikuttajana ja alan harrastajien kokemusten ja tiedon vaihdon edistäjänä.


SUOMEN EKOAUTOILIJAT RY.
SÄÄNNÖT
 

1 §    

 

NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Ekoautoilijat r.y. ja kotipaikka Lehtimäen kunta.

 

2 §  TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on:
1. uusiutuvia luonnonvaroja käyttävän autoilun edistäminen;
2. hajautetun energiaomavaraisuuden kehittäminen kaikessa energian tuotannossa;
3. kriisiajan hallintaan tähtäävän energian tuottovalmiuden kehittäminen;
4. vanhan taitoperinteen säilyttäminen ja vanhojen taitajien huomioiminen;
5. omatoimisuuden lisääminen;

 

3 §   TOIMINNAN LAATU
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää opinto- ja harrastuskerhotoimintaa, koulutustilaisuuksia, seminaareja, näyttelyitä, kilpailuja ja muita yhdistyksen tarkoitusta edistäviä tapahtumia, suunnittelee ja toteuttaa tutkimustoimintaa sekä välittää jäsenistölleen tietämystä kiertokirjein ja julkaisuin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtaimistoa ja kiinteää omaisuutta, toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia sekä harjoittaa julkaisumyyntiä.

 

4 §    JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneen yksityisen henkilön, oikeuskelpoisen yhteisön  tai säätiön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.
Kannattavaksi jäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön ja oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen kannattajajäsenmaksun.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on ansioituneesti edistänyt yhdistyksen tarkoitusta tai toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsenet ovat maksuvelvoitteista vapaita.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Varsinaisilta jäseniltä perittävästä liittymis- ja jäsenmaksuista ja kannattajajäseniltä perittävästä kannattajajäsenmaksuista päättää vuosikokous.

 

5 §    HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai vara-puheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

6 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

 

7 §     TILIT
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee   antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

 

8 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokous voidaan kutsua koolle ilmoittamalla siitä yhdistyksen kotisivulla ja lähettämällä sähköposti niille, joilta on saatu tähän suostumus ja kirjallisena niille, joilta ei olla saatu suostumusta, Kokouskutsu voidaan myös julkaista yhdistyksen vuosikokouksen päättämässä lehdessä.

 

9 §  YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen heinäkuun loppua.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella on yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi puheenjohtajan mielipide.

 

10 §         VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, liittymismaksun ja jäsenmaksun sekä vuotuisen kannattajajäsenmaksunsuuruus;
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet;
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä;
10.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, hänen on siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

11 §  SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.
etusivulle