Koottua lakitietoa
Ismo Lehmusto

Ajoneuvon vuosimalli ja rakenne
Dieselvero eli käyttövoimavero
Polttoainemaksu eli lisävero
Perusvero eli vuotuinen käyttömaksu


 

 

 

 

etusivulle

Puukaasuauto on hyväksytettävä muutoskatsastuksessa, ennen kuin sitä saa käyttää tieliikenteessä. Rekisteriotteeseen on saatava merkintä uudesta käyttövoimasta. Muulla (muilla)  kuin rekisteriotteeseen merkityllä käyttövoimalla ajaminen ei ole sallittua.

  Puukaasun käyttöä liikenteessä säätelevät muutamat määräykset, joihin on tarpeellista perehtyä ennen kuin alkaa hitsata ensimmäistäkään saumaa laitteistossa. Kaiken lisäksi viranomaisten itsensäkin tietämys voimassa olevista määräyksistä voi olla vaihtelevaa, joten yllätyksiin ja viivytyksiin muutoskatsastuksessa kannattaa varautua henkisesti jo ennakolta. Katsastustoimipaikalla voi käydä etukäteen kuulostelemassa ilmapiiriä. Jos se vaikuttaa kovin ahdistavalta, on parasta siirtyä seuraavaan toimipaikkaan tai pyytää itse yhdistyksestä tai Ajoneuvohallintokeskuksesta lisätietoja. Yleensä muutoskatsastukset ovat sujuneet ongelmitta.

Ajoneuvon vuosimalli ja rakenne

1. auton vuosimalli

 Ei ole samantekevää, minkälaiseen koslaan laitteita ryhtyy rakentamaan. Auton ensirekisteröintipäivämäärä asettaa ensimmäisen ehdon. Oleellista on se, ettei rekisteriotteessa saa olla merkintää vähäpäästöisyydestä. 

Bensiinikäyttöisen henkilö- ja pakettiauton  on oltava otettu käyttöön ennen 1.7.1987. Tämän jälkeen ensirekisteröidyissä autoissa on jo sovellettu vähäpäästöisyysluokituksia ja polttoainejärjestelmän muutokset ovat kiellettyjä. Tähän ei saa mitään poikkeuslupia millään keinolla toistaiseksi. Myös ulkomailta tuotavia autoja koskevat samat päästömääräykset. Polttoaineluokitukset eivät tunne sellaista polttoainetta kuin puukaasu, eikä kukaan autovalmistaja ei ole tyyppihyväksyttänyt valmistamiaan autoja puukaasupolttoaineelle. Katsastustoimipaikoilla tehdyt tyhjäkäynnin päästömittaukset ja niiden tulokset eivät siis auta tässä asiassa mitään, vaikka pakoputkesta tulisi kuinka vähän päästöjä.

Dieselkäyttöinen pakettiauto 1.1.1993. Dieselautoissa voi tulla ongelmia käyttövoimaveron kanssa.

Bensiinikäyttöinen kuorma-auto 1.1.1998. Näitä saisi ehkä helpoimmin ulkomailta.

Dieselkäyttöinen kuorma-auto 1.1.1989 Käyttövoimaveron kanssa voi tulla ongelmia.

Maataloustraktori 1.1.1993. Puukaasun käyttöä traktoreissa koskevat samat määräykset kuin lievemmin verotetulla moottoripolttoöljyllä ajamista, maa-ja metsätalouskäyttö on siis sallittua.

 

2. lava-autot ja perävaunut

Moni rakentamista suunnitteleva luulee keksivänsä loistavan idean aikoessaan sijoittaa laitteet kevyen pick-upin lavalle. Tässä on kuitenkin eräs hankala ehto. Jotta lavapaku säilyisi edelleen pakettiautona, lavalta on löydyttävä pituussuunnassa 1,85 metrin vapaa kuormatila. Mittaus suoritetaan lavan ylälaitojen tasalta ja 1,20 metrin leveydeltä. Jos tätä vapaata tilaa ei laitteiston vuoksi enää löydykään, auto muuttuu henkilöautoksi, jolloin siitä on maksettava kohtuuton summa autoveroa. Tämä sillä perusteella, että pakettiautona maahan tuodusta autosta on uutena maksettu alennettu autovero, minkä alennuksen valtio haluaa muutoksen jälkeen sinulta takaisin.

Tähän on muutama keino: Hankitaan valmiiksi riittävän pitkälavainen auto ja sijoitetaan siihen laitteet taitavasti. Toinen tapa on pidentää lavaa takapäästään, jotta vaadittava mitta löytyy. Kolmas tapa on siirtää koko lava taaemmas ja sijoittaa eniten tilaa vievät osat, kuten kehitin ja suodatin, ohjaamon ja lavan väliseen tilaan. Kaikkia näitä on jo sovellettu tähän mennessä rakennetuissa autoissa. Laitteistoa ei hyväksytä tilapäiseksi kuormaksi, vaikka sen rakentaisi pikakiinnitteiseksi tai liukukiskoille.

Jos välttämättä haluaa saada lyhytlavaiseen autoon laitteet suoraan lavalle, voi harkita käytetyn pick-upin tuomista ulkomailta. Tällöin auto voidaan rekisteröidä maahantuonnin yhteydessä henkilöautoksi. Vero määräytyy kyseisen ajoneuvon tämän hetken arvon mukaan, eikä uuden auton arvon mukaan. Näin ollen veroa menee 80-lukuisesta autosta enää muutamia satoja euroja. Sen jälkeen lavalle voi asentaa laitteita niin paljon kuin kantavuus sallii, koska auto on henkilöauto. Kuormatilasta ei enää tarvitse huolehtia. Yksi esimerkkitapaus on parhaillaan rakenteilla.

Perävaunuun sijoittaminen on katsastuksen kannalta helpointa. Kärryn voi muuttaa hinattavaksi laitteeksi, jolloin siitä ei mene erillistä liikennevakuutusmaksua. Hinattavan laitteenkin suurin sallittu nopeus on 80 km/h. Hinattavassa laitteessa ei kuitenkaan saa kuljettaa mitään muuta kuormaa, kuin itse laitteistoon välittömästi kuuluvaa tavaraa. Muutoskatsastuksessa ollaan lähinnä kiinnostuneita siitä, ettei kärry ylitä autolle sallittua suurinta painoa.

 

Veromääräyksiä

Dieselvero eli käyttövoimavero   Ajoneuvoverolain 1281/2003 pykälä12 ja momentti 11. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20031281

 Dieselvero on 1.1.2004 alkaen nimeltään käyttövoimavero ja se peritään vuosittain ajoneuvoveron perusveron kylkiäisenä. Käytän tässä kuitenkin vanhaa termiä dieselvero, koska siitä vielä nyt yleensä puhutaan tässä yhteydessä.

  Dieselverosta kysellään usein puukaasuharrastajalta, sillä suuri yleisö luulee, että sitä yhä peritään puukaasuautoista. Tilanne on se, että ennen sotia tällainen vero oli olemassa, mutta se poistettiin sodan ajaksi. Vero määrättiin heti sodan jälkeen uudelleen ja se poistui vasta 1980-luvun taitteessa. Ainakin vuoden 1981 tieliikennelaissa on jo suoraan lakiin perustuvana vapautettu "puu-tai turveperustaista polttoainetta käyttävät ajoneuvot" dieselverosta. Pääsääntönä tuolloinkin oli, että kaikesta muusta kuin bensiinistä menee dieselvero. Yli 10 tonnin kokonaispainoisista kuorma-autoista olisi kuitenkin ollut maksettava dieselvero 31.12.2003 asti. Nyt nämäkin ajoneuvot ovat puukaasukäyttöisenä vapaita dieselverosta. Dieselverovapauden ehtona dieselmoottoriajoneuvoissa on kuitenkin se, että pääosa käyttövoimasta tulee todellakin puukaasusta. Tämän toteen näyttäminen ja väärinkäytösten mahdollisuus on suuri, eikä diesel-puukaasuautoja tiettävästi olekaan yritetty muutoskatsastaa. Ottomoottorilla varustettu puukaasuauto on siis 1.1.2004 lakienkin nojalla vapaa käyttövoimaverosta.


Polttoainemaksu eli lisävero   laki polttoainemaksusta  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20031280  

 Aiemmin laissa oli erikseen lisävero eli ns. nestekaasuvero. Sen lisäksi tunnettiin dieselveron lisävero, jolla estettiin kuorma-autoilijoita ja maanviljelijöitä suorittamasta tiettyjä kuljetuksia lievemmin verotetulla kevyellä polttoöljyllä, kotoisemmin sanottuna löpöllä tai tupaöljyllä.

1.1.2004 voimaan astuneessa laissa nämä  lisäveroseuraamukset koottiin polttoainemaksuksi nimitettävään kokonaisuuteen. 1.1.2004-30.6.2006 välisenä aikana polttoainemaksulaissa määrättiin myös puukaasuautot polttoainemaksulain alaiseksi. Käytännössä maksusta sai erillistä hakemusta vastaan vapautuksen verosta.

 1.6.2006 voimaan astuneessa lakimuutoksessa muutettiin 6§ teksti siten, ettei puu- tai turveperusteista polttoainetta käyttävästä ajoneuvosta enää tarvitse suorittaa polttoainemaksua. Koska nämä autot ovat jo vapautettuja käyttövoimaverosta, olisi ollut ristiriitaista periä niistä kuitenkin polttoainemaksua. 

 

Perusvero eli vuotuinen käyttömaksu    Ajoneuvoverolaki 1281/2003 pykälä 12, momentti 11.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20031281  (siis sama kohta kuin käyttövoimaveron vapautus)

 Tätä jotkut nimittävät myös tarraveroksi, muistona ikkunaan liimattavasta verotarrasta. 1.1.2004 voimaan astuneen lain perusteella on mahdollista saada puukaasua pääasiallisena polttoaineena käyttävä auto vapaaksi käyttömaksusta. Asiassa on eräs hankalasti ymmärrettävä ja selitettävä seikka. Rekisteriotteessa voi nimittäin olla kahdessa eri kohdassa tietoa auton käyttövoimassa. Ensiksikin rekisteriotteen yläosassa on sellainen kenttä, johon merkitään käyttövoima. Se voi tässä tapauksessa olla pelkkä bensiini, tai sitten bensiini/puu. Tärkein merkintä tehdään rekisteriotteen alaosan lisätietoihin. Nämä lisätiedot kumoavat yläpuolella olevat merkinnät käyttövoimasta ja vero määräytyy juuri näiden lisätekstien sisällön mukaan. Useimmilla puukaasuautoilijoillahan rekisteriotteen yläosassa on käyttövoimana bensiini ja alaosan lisätekstinä "käyttövoimana vaihtoehtoisesti puu-tai turveperusteinen polttoaine" Tällöin henkilöautosta menee normaaliin tapaan vajaan sadan euron vuosittainen "tarravero". Mutta jos lisäteksti käydään katsastustoimipaikalla muuttamassa siten, että siinä lukeekin: "käyttövoimana pääasiallisesti puu-tai turveperustainen polttoaine", on auto vapaa verosta. Sen jälkeen on syytä miettiä, kuinka paljon uskaltaa vielä ajaa pelkällä bensalla.

 Tätä verovapautta ei ole syytä käyttää väärin, vaan se kuuluu vain sellaiseen autoon, jota todellakin ajetaan lähes yksinomaan puukaasulla.